Regulamin korzystania z formularza kontaktowego "Bezpłatna Konsultacja"

§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy „Regulamin korzystania przez Użytkowników z Formularza kontaktowego Oversec dalej zwanego Bezpłatna Konsultacja” określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z „Formularza kontaktowego Oversec” dostępnego na stronie internetowej Oversec (www.oversec.pl, oversec.com.pl, oversec.eu), w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie/a w zakresie tematycznym nim objętym.

§2 Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Formularz kontaktowy Oversec – formularz, w którym Użytkownicy strony internetowej www.oversec.pl, oversec.com.pl, oversec.eu zamieszczają niezbędne informacje i dane w celu wykonania usługi/realizacji przesłanego zgłoszenia.
 2. Użytkownik– osoba korzystająca z „Formularza kontaktowego Oversec” w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem.

§3 Określenie zasad dostępu Użytkowników do "Formularza kontaktowego Oversec"

 1. Dostęp do Formularza kontaktowego Oversec nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji oraz logowania.
 2. Oversec zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Formularza kontaktowego Oversec na czas nieoznaczony.
 3. Formularz kontaktowy Oversec służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością Oversec, w zakresie tematycznym w nim określonym.
 4. Formularz kontaktowy nie może być wykorzystywany do: korespondencji w ramach konkretnych spraw i postępowań prowadzonych przez Oversec (wszczętych lub zakończonych), do składania skarg, petycji, ofert, a także wniosków o udzielenie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i pytań w rozumieniu ustawy Prawo prasowe.

§4 Warunki korzystania z Formularza kontaktowego Oversec i zobowiązania Użytkownika

Celem skorzystania z Formularza kontaktowego Oversec Użytkownik dokonuje czynności, na które składają się:

 • wypełnienie Formularza kontaktowego poprzez podanie następujących danych i informacji: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, temat wiadomości i treść wiadomości,
 • potwierdzenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego wszystkie postanowienia,
 • potwierdzenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na zadane pytanie/a oraz ich archiwizacji,
 • potwierdzenie chęci kontaktu poprzez naciśnięcie na link zawarty w Formularzu kontaktowym „Wyślij wiadomość”.
  1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego Oversec zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
  2. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia oraz do niepodawania adresu e-mail lub numeru telefonu, którego nie jest właścicielem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
  3. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznawania się ze zmianami w niniejszym Regulaminie.
  4. Użytkownikowi korzystającemu z Formularza kontaktowego Oversec „Bezpłatna Konsultacja” przysługuje jednorazowa, nieodpłatna konsultacja telefoniczna lub online, trwająca nie więcej niż 30 minut.
  5. W przypadku zapisania się ponownie na bezpłatną konsultację przez Użytkownika, który korzystał już z niej w przeszłości, Oversec zastrzega sobie prawo do nieprzeprowadzenia bezpłatnej konsultacji.

§5 Odpowiedzialność Oversec

 1. Oversec nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z informacji uzyskanych po wypełnieniu formularza kontaktowego Oversec.
 2. Oversec nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności do formularza kontaktowego wynikający z przyczyn niezależnych od Oversec lub innych przyczyn technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego i strony internetowej Oversec.
 3. Oversec zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia treści zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.oversec.pl, w zakładce Regulamin Bezpłatnej Konsultacji.
 4. Oversec zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania oferowania niniejszej usługi w każdym czasie, bez podania przyczyn.
 5. Oversec zastrzega sobie prawo do odmowy przeprowadzenia konsultacji w przypadku gdy została ona zamówiona przez osobę fizyczną lub przedsiębiorstwo mniejsze niż 50 osób zatrudnionych w formie Umowy o pracę lub umowy o współpracy.

§6 Przetwarzanie danych osobowych przez Oversec

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) jest OVERSEC Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy Ul. Reduta Wyskok 4, 80-741 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000932648, NIP 5833440228, REGON 520455198.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, poprzez odznaczenie odpowiedniego okna na Formularzu kontaktowym Oversec.
 3. Przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić uzyskanie odpowiedzi poprzez Formularz kontaktowy Oversec.
 5. Dane te mogą być przekazywane osobom upoważnionym przez Oversec – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Każdemu Użytkownikowi przysługuje również prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez przesłanie odpowiedniego żądania na adres: kontakt@oversec.pl
 7. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnione jedynie:
  • odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • innym osobom i podmiotom – w przypadkach innych niż opisany w §7 ust 7 jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.